Celem naszych działań wychowawczych jest wychowanie absolwenta, który:

 

 • zna historię swojej szkoły,
 • zna życie i działalność patrona szkoły,
 • identyfikuje się z ideami patrona - wzorem wielkiego człowieka i Polaka,
 • rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły i czci symbole szkoły,
 • zna historię miejscowości i regionu oraz dziedzictwo kulturowe Europy i świata,
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, posługuje się komputerem,
 • umie samodzielnie i krytycznie myśleć,
 • potrafi odróżniać dobro od zła oraz oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom,
 • zdobył umiejętność pracy w zespole, przedsiębiorczości, wykazywania inicjatywy,
 • umie rozwiązywać problemy w sposób twórczy,
 • planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny, stale doskonali swoją osobowość,
 • umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny,
 • zna siebie, umie wyeksponować swoje dobre i mocne strony,
 • posiada świadomość prozdrowotną i ekologiczną,
 • charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą,
 • dostrzega potrzeby innych, umie nieść pomoc potrzebującym.

 

 

 Copyright © 2021 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.