Projekt realizowany od 1.IX.2010 – 31.VII.2011
w ramach programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Celem ogólnym projektu było zwiększenie i wyrównywanie szans edukacyjnych 221 uczniów
Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej napotykających na bariery w dostępie do edukacji
poprzez wzmocnienie ich procesu kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym
oraz profesjonalne doradztwo edukacyjno - zawodowe.Kółko plastyczne

Kółko inf

J.polski GIM

Matematyka GIM

Kółko inf. grI

Kólko teatralne - Przedstawienie

Kółko teatralne

Kółko inf. grII

Kółko inf. grII

Doradztwo zawodowe

Kółko teatralne

Kółko inf. grI

Doradztwo zawodowe

Plansze dydaktyczne

Kółko inf. grI

Zajęcia matematyczne

Kółko inf. grI

Kółko inf. grII

Pomoce plastyczne

Doradztwo zawodowe

Biuro

Catering

Artykuły:

  • Jak realizujemy projekt „Q Dorosłości” w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej?
  • Q DOROSŁOŚCI (kółko informatyczne)
 Copyright © 2021 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.