Pomimo zakończenia kampanii społecznej pod nazwą "Szkoła bez przemocy" w naszej szkole nadal prowadzone są działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów.
Opracowywane i realizowane są programy profilaktyczne oraz organizowane są spotkania z policjantami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.   

 


W roku szkolnym 2006/2007 Zespół Szkół w  Wysokiej Głogowskiej przystąpił do programu profilaktycznego „Szkoła bez przemocy”. Założeniem programu było podjęcie działań zapobiegających przemocy w polskich szkołach, m.in. przez zmianę postaw wobec przemocy, czy zwiększenie świadomości problemu. W związku z tym, jako szkoła podejmujemy również działania mające na celu wspieranie naszej pracy, czego wynikiem jest nawiązanie współpracy z Komisariatem Policji w Głogowie Młp., Komendą Miejską Policji w Rzeszowie, oraz Oddziałem Prewencji w Zaczerniu.
rok szkol. 2011/2012rok szkol. 2010/2011rok szkol. 2009/2010rok szkol. 2006/2007               rok szkol. 2007/2008               rok szkol. 2008/2009


 

We wrześniu 2006 roku, mgr Małgorzata Stopa – pedagog szkolny, wraz z panią dyrektor – mgr Jolantą Kwartą, podjęły decyzję o włączeniu Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej do programu „Szkoła bez przemocy”, organizowanego przez Grupy Wydawnicze Polskapresse i Orkla Press Polska, wydawców dzienników regionalnych oraz Fundację Grupy TP. Od samego początku kampania ta objęta jest Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
           W dniu 6 października 2006 roku, pani Joanna Knap zawiadomiła pedagoga szkolnego drogą elektroniczną o zarejestrowaniu zgłoszenia przystąpienia szkoły do wyżej wymienionego programu.
           Już 12.10.2006 dowiedzieliśmy się, że jesteśmy jedną z 2 647 szkół w Polsce, które zgłosiły się do kampanii. Do końca października otrzymaliśmy zestaw materiałów pomocniczych: plakaty z Kodeksem Szkoły bez przemocy, naklejkę na drzwi poświadczającą udział naszej szkoły w programie oraz broszurki dla nauczyciela.
           16 października 2006 roku ogłoszono Konkurs na projekt działań dla szkół. Pedagog szkolny – mgr Małgorzata Stopa w porozumieniu z panią dyrektor – mgr Jolantą Kwartą oraz paniami mgr Bożeną Grygiel i mgr Karoliną Gotkowską podjęły decyzję o skonstruowaniu projektu działań dla naszej szkoły w Wysokiej Głogowskiej. Dzięki wspólnym staraniom powstał „Projekt działań profilaktycznych skierowanych przeciwko agresji i przemocy w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej” w wersji drukowanej oraz multimedialnej, które zostały zgłoszone do wymienionego konkursu w dniu 14 grudnia 2006 roku.
           29 stycznia 2007 roku na stronie internetowej kampanii odnaleźliśmy naszą szkołęjako jedną z 64 innych szkół z całej Polski (na Podkarpaciu wyróżnione zostały tylko 3 szkoły), której projekt wygrał. Warto zaznaczyć, że do konkursu na projekt działań przystąpiło 916 polskich szkół.
           Zakwalifikowanie naszego projektu do czołówki wygranych projektów jest niezwykle ważnym i radosnym doświadczeniem, które wiąże się również z otrzymaniem przez Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej nagrody, która wynosi 5 000 zł w postaci bonu przeznaczonego na sfinansowanie usług edukacyjnych lub psychologiczno – pedagogicznych.
           7 marca w Warszawie w Belwederze odebraliśmy naszą nagrodębon o wartości 5 000 złotych, który przeznaczony będzie na organizację outdorowego pikniku edukacyjnego dla uczniów Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej.


KODEKS  SZKOŁY  BEZ  PRZEMOCY

1. Szkoła jest wspólnotą.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

 2. Wszyscy się szanujemy.
 Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.
3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.

  W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.
4. Niczego nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.
 5. Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.
6. Nauczyciel nie jest sam.

 Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.
7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.
8. Rodzice są z nami.
  Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.
9. Mamy sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy
potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.
10. Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

 

 Copyright © 2021 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.